LogoType Bento Maki

Print / 2012

Logo Bento Maki

Logo Bento Maki

Logotype officiel des restaurants Bento Maki.

Technologie

Photoshop CS4